ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawniczych. Nasi prawnicy zajmują się udzielaniem porad prawnych, opiniowaniem i sporządzaniem umów, prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców i spółek, jak i prowadzeniem poszczególnych postępowań przed sądami wszelkiej właściwości, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Świadczenie usług odbywa się na podstawie zawartej umowy obejmującej wskazanie zakresu usługi i formę płatności wynagrodzenia, które jest każdorazowo określane w sposób indywidualny w zależności od charakteru sprawy.
PRAWO CYWILNE
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • zniesienie współwłasności oraz rozliczenie nakładów i uzyskanych pożytków
 • ochrona naruszonej własności
 • ustanawianie i znoszenie służebności
 • prawa lokatorów, związane ze stosunkiem najmu
 • sprawy o eksmisję
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu doznanych uszczerbków
PRAWO RODZINNE
 • sprawy rozwodowe i o separację
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • rozliczenia majątkowe po ustaniu małżeństwa (podział majątku wspólnego)
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • alimenty
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
PRAWO SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • roszczenia dotyczące zachowku
 • wydziedziczenie
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • składanie odwołań i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji organów
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowania z zakresu prawa budowlanego, w tym pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, legalizacja samowoli budowlanych
PRAWO CYWILNE
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • zniesienie współwłasności oraz rozliczenie nakładów i uzyskanych pożytków
 • ochrona naruszonej własności
 • ustanawianie i znoszenie służebności
 • prawa lokatorów, związane ze stosunkiem najmu
 • sprawy o eksmisję
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu doznanych uszczerbków
PRAWO RODZINNE
 • sprawy rozwodowe i o separację
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • rozliczenia majątkowe po ustaniu małżeństwa (podział majątku wspólnego)
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • alimenty
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
PRAWO SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • roszczenia dotyczące zachowku
 • wydziedziczenie
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • składanie odwołań i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji organów
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowania z zakresu prawa budowlanego, w tym pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, legalizacja samowoli budowlanych
PRAWO CYWILNE
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • zniesienie współwłasności oraz rozliczenie nakładów i uzyskanych pożytków
 • ochrona naruszonej własności
 • ustanawianie i znoszenie służebności
 • prawa lokatorów, związane ze stosunkiem najmu
 • sprawy o eksmisję
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu doznanych uszczerbków
PRAWO RODZINNE
 • sprawy rozwodowe i o separację
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • rozliczenia majątkowe po ustaniu małżeństwa (podział majątku wspólnego)
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • alimenty
 • ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • składanie odwołań i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji organów
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowania z zakresu prawa budowlanego, w tym pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, legalizacja samowoli budowlanych
PRAWO SPADKOWE
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • roszczenia dotyczące zachowku
 • wydziedziczenie
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
PRAWO ODSZKODOWAŃ
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym jako osoby pokrzywdzonej
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu cywilnym
 • dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty) od ubezpieczycieli i sprawców wypadków
PRAWO PRACY
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę niezgodnie z przepisami
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • postępowania dotyczące wypadków przy pracy
 • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację
PRAWO UBEZPIECZEŃ
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania emerytury
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • dochodzenie jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ
 • sprawowanie obrony w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania
 • składanie wniosków o naprawienie szkody
 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
PRAWO ODSZKODOWAŃ
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym jako osoby pokrzywdzonej
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu cywilnym
 • dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty) od ubezpieczycieli i sprawców wypadków
PRAWO PRACY
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę niezgodnie z przepisami
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • postępowania dotyczące wypadków przy pracy
 • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację
PRAWO UBEZPIECZEŃ
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania emerytury
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • dochodzenie jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ
 • sprawowanie obrony w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania
 • składanie wniosków o naprawienie szkody
 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
PRAWO ODSZKODOWAŃ
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym jako osoby pokrzywdzonej
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu przed ubezpieczycielem
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu cywilnym
 • dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty) od ubezpieczycieli i sprawców wypadków
PRAWO PRACY
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę niezgodnie z przepisami
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • postępowania dotyczące wypadków przy pracy
 • odszkodowanie za mobbing i dyskryminację
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ
 • sprawowanie obrony w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania
 • składanie wniosków o naprawienie szkody
 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
PRAWO UBEZPIECZEŃ
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania emerytury
 • odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • dochodzenie jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy
PRAWO TURYSTYCZNE
 • składanie reklamacji z tytułu nienależycie wykonanej usługi turystycznej
 • dochodzenie odszkodowań od biur podróży
 • zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop”
 • odszkodowanie za opóźniony lot i zgubiony bagaż
PRAWO GOSPODARCZE
 • sporządzanie umów spółek
 • zakładanie i rejestrowania spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów
 • postępowanie przed KRS
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • reprezentowanie wierzyciela w celu skutecznej egzekucji zobowiązań
 • reprezentowanie dłużnika przed komornikiem
 • ochrona przez niesłuszną egzekucją
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • sporządzanie skarg na czynności komornicze
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką
 • reprezentowanie upadłego w sądzie
PRAWO TURYSTYCZNE
 • składanie reklamacji z tytułu nienależycie wykonanej usługi turystycznej
 • dochodzenie odszkodowań od biur podróży
 • zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop”
 • odszkodowanie za opóźniony lot i zgubiony bagaż
PRAWO GOSPODARCZE
 • sporządzanie umów spółek
 • zakładanie i rejestrowania spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów
 • postępowanie przed KRS
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką
 • reprezentowanie upadłego w sądzie
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • reprezentowanie wierzyciela w celu skutecznej egzekucji zobowiązań
 • reprezentowanie dłużnika przed komornikiem
 • ochrona przez niesłuszną egzekucją
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • sporządzanie skarg na czynności komornicze
PRAWO TURYSTYCZNE
 • składanie reklamacji z tytułu nienależycie wykonanej usługi turystycznej
 • dochodzenie odszkodowań od biur podróży
 • zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop”
 • odszkodowanie za opóźniony lot i zgubiony bagaż
PRAWO GOSPODARCZE
 • sporządzanie umów spółek
 • zakładanie i rejestrowania spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów
 • postępowanie przed KRS
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • reprezentowanie wierzyciela w celu skutecznej egzekucji zobowiązań
 • reprezentowanie dłużnika przed komornikiem
 • ochrona przez niesłuszną egzekucją
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • sporządzanie skarg na czynności komornicze
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką
 • reprezentowanie upadłego w sądzie